Monografia jeziora Przykop

POŁOŻENIE JEZIORA
Jezioro Przykop położone jest na terenie gminy Orzysz, w odległości 4 km od wsi Klusy w kierunku północno – zachodnim. Leży 121,0 m n.p.m., na 53o47,8′ szerokości geograficznej i 22o05,6′ długości geograficznej.

Powierzchnia lustra wody na podstawie pomiarów batymetrycznych wykonanych w 1964 roku wynosi 12,5 ha, natomiast wg aktualnych danych geodezyjnych 11,87 ha.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Jezioro ma kształt owalny, wydłużony. Jego głębokość maksymalna wynosi17,0 m, a średnia – 5,1 m. Dno urozmaicone (wskaźnik głębokości – 0,3) – posiada dwa zagłębienia. Muliste, a w strefie przybrzeżnej i ławicy żwirowato – piaszczyste. Stoki jeziora z gwałtownymi spadkami, ławica wąska. Jezioro osiąga maksymalną długość 850 m, a szerokość 275 m, co daje wydłużenie 3,1. Długość linii brzegowej wynosi 2000 m. Z wyżej wymienionych danych wynika, że linia brzegowa jest przeciętnie rozwinięta (współczynnik rozwoju linii brzegowej – 1,6).
Zbiornik otaczają lasy. Do jeziora w części południowej wpada okresowy, śródleśny ciek. Odpływ w kierunku północnym do jeziora Rostki.
W okresie letnim w jeziorze wykształca się układ stratyfikacji termicznej, który trwa od czerwca do końca września. Śródleśne położenie ogranicza działanie wiatru, a tym samym mieszanie się wody. Epilimnion o wyrównanej temperaturze i dobrze natleniony sięga 4 m. Metalimnion o maksymalnym gradiencie temperatury  20oC i dość dobrymi warunkami tlenowymi – 10 m. Beztlenowy hypolimnion zajmuje niewielką powierzchnię dna (13%) i nie ma większego wpływu na warunki bytowe ryb.
Roślinność wynurzona (trzcina, sitowie) wąskim pasem porasta 70% długości linii brzegowej. Roślinność zanurzona uboga (8% dna) to głównie wywłócznik, ramienice, rogatek, moczarka i rdestnica przeszyta. Rzadko występuje też grążel żółty.

WYSTĘPUJĄCE GATUNKI RYB
szczupak, okoń, węgorz karp, lin, leszcz, płoć