Wyposażenie Rybakówki Klusy w urządzenia do przetrzymywania, sprzedaży i transportu ryb

Tytuł operacji: Wyposażenie Rybakówki Klusy w urządzenia do przetrzymywania, sprzedaży i transportu ryb

Cel operacji: Podniesienie wartości produktów sektora rybołówstwa poprzez zakup urządzeń i wyposażenia gwarantującego polepszenie warunków transportu i jakości odłowionych ryb oraz wyprodukowanego materiału zarybieniowego, utrzymanie jednego zadeklarowanego miejsca pracy w okresie 3 lat od dnia dokonania płatności końcowej.

Wskaźniki realizacji celu operacji: liczba utrzymanych miejsc pracy w sektorze rybackim – 1 stanowisko; liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 1 sztuka

Zakres operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury

Opis operacji: Gospodarstwo Jeziorowe opiera swoją działalność o produkt lokalny t.j. sprzedaż odławianych z użytkowanych przez siebie jezior ryb i produkcję materiału zarybieniowego. Zakup nowoczesnego sprzętu i technologii umożliwi poprawę jakości oferowanego produktu co w konsekwencji może przyczynić się do zwiększenia wartości sprzedaży ryb (w tym ryb żywych) a tym samym stabilizacji zatrudnienia w firmie. W ramach operacji zostaną zakupione: wytwornica lodu; 2 wagi elektroniczne, 2 baseny do transportu ryb żywych i 400 pojemników transportowych

Wartość operacji: 54 735,00 zł

Dofinansowanie operacji: 22 250,00 zł, w tym 18 912,50 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMiR

Operacja zakończona w dniu 03.08.2018r.