Gospodarstwo Jeziorowe – rozbudowa bazy pobytowej dla wędkarzy, jej infrastruktury i wyposażenia

Tytuł operacji:Gospodarstwo Jeziorowe – rozbudowa bazy pobytowej dla wędkarzy, jej infrastruktury i wyposażenia

Cel operacji:Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa, w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy

Opis operacji:Operacja, dotyczy rozszerzenia oferty związanej z turystyką wędkarską. Polega na wykonaniu pływającego pomostu wędkarskiego w jeziorze Łaśmiady oraz modernizacji i wyposażeniu budynku mieszkalno – usługowego nr 2B w Klusach w celu przystosowania go na potrzeby bazy noclegowej dla wędkarzy.

Dofinansowanie operacji: 51 950,18 zł, w tym 38 962,64 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMiR